இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Gajówx + Szczeliniec Wielkix + Szopka Wambierzycex [1]