ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Góry Stołowex + Ratno Dolnex + Ścinawka Dolnax + Ścinawka Górnax + Skansen Wambierzycex [1]