ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Góry Stołowex + Ratno Dolnex + Ścinawka Dolnax + Suszynax + Raszkówx [2]