ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Góry Stołowex + Ratno Dolnex + Suszynax + Mini Zoo – Wambierzycex [1]