ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Góry Stołowex + Ratno Dolnex + Tłumaczówx + Szczeliniec Wielkix [1]