ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Góry Stołowex + Ratno Dolnex + Gajówx + Raszkówx + Mini Zoo – Wambierzycex [1]