ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Góry Stołowex + Zalew w Radkowiex + Ratno Górnex + Suszynax + Tłumaczówx + Mini Zoo – Wambierzycex [1]