ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Góry Stołowex + Park Narodowy Gór Stołowychx + Ratno Dolnex + Raszkówx + Skansen Wambierzycex + Mini Zoo – Wambierzycex [1]