ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Góry Stołowex + Wambierzycex + Ratno Dolnex + Ratno Górnex [2]