ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Góry Stołowex + Wambierzycex + Ratno Dolnex + Raszkówx + Szczeliniec Wielkix [1]