ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Zalew w Radkowiex + Ścinawka Średniax + Ścinawka Dolnax [1]