இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Zalew w Radkowiex + Ścinawka Średniax + Ścinawka Dolnax [1]