ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Zalew w Radkowiex + Ścinawka Średniax + Ścinawka Dolnax

ថ្ងៃ​ដែល​បាន​​បង្កើត​