ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Zalew w Radkowiex + Ścinawka Dolnax + Szczeliniec Wielkix [1]