இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Zalew w Radkowie + Tłumaczów [1]