ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Zalew w Radkowiex + Tłumaczówx + Mini Zoo – Wambierzycex + Szopka Wambierzycex [1]