ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Zalew w Radkowiex + Tłumaczówx + Zamek Ratno Dolnex [1]