ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Zalew w Radkowie + Mini Zoo – Wambierzyce [1]