இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Zalew w Radkowie + Mini Zoo – Wambierzyce [1]