ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Zalew w Radkowiex + Karłówx + Park Narodowy Gór Stołowychx + Pasterkax + Szczeliniec Wielkix + Mini Zoo – Wambierzycex + Szopka Wambierzycex [1]