ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Zalew w Radkowiex + Karłówx + Radkowskie Skałyx [1]