ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Zalew w Radkowiex + Park Narodowy Gór Stołowychx + Ratno Górnex + Ścinawka Górnax + Tłumaczówx + Szczeliniec Wielkix + Mini Zoo – Wambierzycex [1]