ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Zalew w Radkowiex + Park Narodowy Gór Stołowychx + Ratno Górnex + Tłumaczówx + Szczeliniec Wielkix + Skansen Wambierzycex + Mini Zoo – Wambierzycex [1]