ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Zalew w Radkowiex + Park Narodowy Gór Stołowychx + Ścinawka Średniax + Ścinawka Dolnax + Tłumaczówx + Mini Zoo – Wambierzycex [1]