ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Zalew w Radkowiex + Park Narodowy Gór Stołowychx + Tłumaczówx + Skansen Wambierzycex [1]