ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Zalew w Radkowiex + Park Narodowy Gór Stołowychx + Tłumaczówx + Mini Zoo – Wambierzycex + Zamek Ratno Dolnex [1]