ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Zalew w Radkowiex + Park Narodowy Gór Stołowychx + Wambierzycex + Tłumaczówx + Szczeliniec Wielkix + Mini Zoo – Wambierzycex

ថ្ងៃ​ដែល​បាន​​បង្កើត​