ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Zalew w Radkowiex + Park Narodowy Gór Stołowychx + Wambierzycex + Radkowskie Skałyx + Ścinawka Średniax + Tłumaczówx + Mini Zoo – Wambierzycex [1]