ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Zalew w Radkowiex + Park Narodowy Gór Stołowychx + Radkowskie Skałyx + Ścinawka Dolnax [1]