ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Zalew w Radkowiex + Park Narodowy Gór Stołowychx + Pasterkax + Suszynax + Tłumaczówx + Skansen Wambierzycex + Mini Zoo – Wambierzycex [1]