ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Zalew w Radkowiex + Park Narodowy Gór Stołowychx + Pasterkax + Tłumaczówx + Raszkówx + Mini Zoo – Wambierzycex [1]