ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Zalew w Radkowiex + Błędne Skałyx + Mini Zoo – Wambierzycex [1]