ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Karłówx + Ratno Dolnex + Suszynax + Szczeliniec Wielkix [1]