ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Karłówx + Park Narodowy Gór Stołowychx + Tłumaczówx + Mini Zoo – Wambierzycex + Szopka Wambierzycex [1]