ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Park Narodowy Gór Stołowychx + Ratno Dolnex + Ratno Górnex + Raszkówx [1]