ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Park Narodowy Gór Stołowychx + Ratno Dolnex + Gajówx + Mini Zoo – Wambierzycex [1]