ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Park Narodowy Gór Stołowychx + Ratno Dolnex + Raszkówx + Skansen Wambierzycex [1]