ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Park Narodowy Gór Stołowychx + Tłumaczówx + Raszkówx + Mini Zoo – Wambierzycex [2]