ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Park Narodowy Gór Stołowychx + Błędne Skałyx + Tłumaczówx + Mini Zoo – Wambierzycex [1]