ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Park Narodowy Gór Stołowychx + Wambierzycex + Ratno Dolnex + Ratno Górnex + Suszynax [1]