ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Park Narodowy Gór Stołowychx + Wambierzycex + Ratno Dolnex + Mini Zoo – Wambierzycex [1]