இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Błędne Skałyx + Ratno Dolnex + Suszynax + Gajówx [1]