இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Błędne Skały + Mini Zoo – Wambierzyce [1]