இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Błędne Skałyx + Wambierzycex + Ratno Górnex [2]