ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Błędne Skałyx + Wambierzycex + Tłumaczówx + Mini Zoo – Wambierzycex [1]