இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Wambierzycex + Ratno Dolnex + Ratno Górnex + Tłumaczówx [2]