இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Wambierzycex + Ratno Dolnex + Suszynax [2]