ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Wambierzycex + Ratno Górnex + Skansen Wambierzycex + Zamek Ratno Dolnex [1]