இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Wambierzycex + Ratno Górnex + Skansen Wambierzycex + Zamek Ratno Dolnex [1]