ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Wambierzycex + Ratno Górnex + Zamek Ratno Dolnex [1]